Informujemy, że 14 marca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego opublikowane zostały zarządzenia Starosty Powiatu Szamotulskiego w sprawie obowiązujących od 1 kwietnia 2016 r. kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz domach pomocy społecznej mających siedzibę na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił „Program wyrównywania różnic między regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji.

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W siedzibie PCPR w Szamotułach przygotowano miejsce do przewijania niemowląt. To kolejne obok Kącika Malucha udogodnienie, mające ułatwić załatwianie niezbędnych spraw rodzicom z małymi dziećmi.

Informujemy osoby niepełnosprawne, że można już pobierać  obowiązujące w roku 2016 wnioski o dofinanowanie  w ramach Programu "Aktywny samorząd" - Moduł II, obejmujący pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Poznaj przedsiębiorców wspierających rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze - partnerów Programu "Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego".

Karta Dużej Rodziny
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej