A  A  A  Widok standardowy  zólty tekst, czarne tlo 
kontakt
08 lutego 2016
imieniny: Jana i Piotra
Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Przy Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szamotułach,

Zespół orzeka w sprawach:

- ustalenia niepełnosprawności dzieci do lat 16 w celu uzyskania m.in. zasiłku pielęgnacyjnego,

- ustalenia stopnia niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia i dorosłym do celów pozarentowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymują przede wszystkim te osoby, które nie posiadają orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie orzeczenia z drukiem zaświadczenia lekarskiego można pobrać w siedzibie zespołu w Szamotułach przy ul. Wojska Polskiego 1, pok. nr 10 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Druki do pobrania również na dole strony.

Zespół orzeka na wniosek:

- osoby zainteresowanej,

- przedstawiciela ustawowego,

- przedstawiciela ustawowego dziecka.

W wyjątkowych sytuacjach wniosek można złożyć też za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społeczne - wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.

 

Do wniosku należy załączyć:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca, zaświadczenie takie ważne jest 30 dni od daty wypisania przez lekarza i w tym czasie należy je złożyć wraz z wnioskiem (druk do pobrania na dole strony),

- kserokopie posiadanych poprzednich orzeczeń lub orzeczeń ZUS, KRUS, KIZ, innych zespołów,

- kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej potwierdzającej rozpoznanie choroby (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy badań Rtg, USG, tomografii komputerowej itp.)

- kserokopie posiadanych opinii specjalistów: np. psychologa, neurologa, ortopedy, itp.

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, przewodniczący powiatowego zespołu na wyraźne życzenie lekarza orzecznika zawiadamia na piśmie o konieczności jej uzupełnienia. Wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji. Nie uzupełnienie jej w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego z wezwaniem do osobistego stawiennictwa otrzymuje się w formie pisemnej najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

 

Odbiór orzeczeń odbywa się w ciągu 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego osobiście, za pośrednictwem drugiej osoby wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. Orzeczenia dzieci odbierają rodzice. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy orzeczenie nie może być odebrane osobiście zostaje ono wysłane pocztą z potwierdzeniem odbioru przez osobę zainteresowaną.

 

Potwierdzeniem posiadania ważnego orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydawania jest starosta.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół i można go pobrać na dole strony.

 

Do wniosku w sprawie wydania legitymacji należy załączyć:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - dotyczy dzieci do 16-stego roku życia,

- w przypadku osób powyżej 16 roku życia - kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności + 1 zdjęcie legitymacyjne

 

Dane adresowe:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Wojska Polskiego 1

64-500 Szamotuły

 

Kontakt:

Telefon: (0-61) 29-20-320 lub (0-61) 29-22-674

nr wewnętrzne: 130 - sekretariat Zespołu

                       129 - Przewodniczący Zespołu

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od godz. 8:30 do 15:30

od wtorku do piątku w godz. 8:00 do 14:30

 

 

Pliki do pobrania:
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.pdf
Wniosek na legitymacje dla osoby dorosłej.pdf
Wniosek na legitymacje dla dziecka.pdf
Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej.pdf
Wniosek o wydanie orzeczenia dla dziecka.pdf
Wniosek o wydanie orzeczenia dla celów korzystania z ulg i uprawnień.pdf