Informacja o projekcie:

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w okresie od 01.06.2016– 31.01.2019 realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób w terenu powiatu szamotulskiego”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.1.2 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 97(osoby z niepełnosprawnością oraz osoby przebywające/opuszczające pieczę zastępczą w wieku 15-64l.) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych i podjęcia zatrudnienia.

 

Zapytania ofertowe:

1. Zapytanie ofertowe - usługi wsparcia psychologicznego.

W związku z realizacją projektu pt.: „Integracja i aktywizacja społeczno – zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”, numer RPWP.07.01.02 – 30 – 134/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi wsparcia psychologicznego.

Treść zapytania z załącznikami (*.pdf)
Protokół z wyboru wykonawcy (*.pdf)

Projekt WRPO
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Karta Dużej Rodziny